«

»

Μαρ 16

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Εκτίμηση του αθροίσματος δεκαδικών αριθμών:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4333?locale=el

Στην αγορά:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4203?locale=el

Από τα δεκαδικά κλάσματα στους δεκαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1924?locale=el

Εκτιμήσεις και στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών – κλασματικών αριθμών:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1841?locale=el

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4337?locale=el

Στο φούρνο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3700?locale=el