«

»

Μαρ 16

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

Τα επιχειρήματα των εικονομάχων και εικονολατρών:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351?locale=el

Η περίοδος της εικονομαχίας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el

Διακρίνω αιτίες, γεγονότα και συνέπειες της Εικονομαχίας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11117?locale=el