«

»

Σεπ 15

Αναστολή λειτουργίας 2ου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού

Αναστέλλεται η λειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου λόγω για τις ημέρες Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου λόγω αναγκαίων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης με απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη, κ. Βαλιάνου.

Η διευθύντρια

&

το Διδακτικό Προσωπικό

ΘΕΜΑ : «Αναστολή λειτουργίας μαθημάτων στο 2
ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Νηπιαγωγείο
Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη,
λόγω εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη
Έχοντας υπ’ όψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 • Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υποπεριπτ. 27 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
  94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998.
 • Την άμεση ανάγκη αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στο 2
  ο
  Νηπιαγωγείο Ιερισσού, στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2021, λόγω αναγκαίων εργασιών ενεργειακής
  αναβάθμισης που πραγματοποιούνται στα σχολεία αυτά και δεν μπορούν να αναβληθούν.
 • Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 • Λόγω αναγκαίων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης που πραγματοποιούνται αυτή την
 • περίοδο και δεν μπορούν να αναβληθούν, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και 2
 • ο Νηπιαγωγείο Ιερισσού
 • του Δήμου Αριστοτέλη, το σχολεία αυτά θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή
 • 17 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ