«

»

Απρ 14

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

Ο Διγενής Ακρίτας (ξυλογραφία του Σπύρου Βασιλείου)
Ο Διγενής Ακρίτας (ξυλογραφία του Σπύρου Βασιλείου)

Η “Σύνοψις ιστοριών” του Ιωάννη Σκυλίτζη:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9134

Ο βυζαντινός στρατός (από το Ευρωπαϊκό κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων:

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&lang=gr&id=14&sub=613&level=1

Οχυρωματικά έργα (κάστρα, οχυρά, πύργοι) (από το κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων):

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&lang=gr&id=14&sub=32&level=1

Χρονολόγιο – ιστοριογραμμή της αραβικής εξάπλωσης:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8978

Χάρτης της αραβικής εξάπλωσης:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8979

Το υγρό πυρ:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8685

Πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις Βυζαντινών και Αράβων:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8973

“Ο Διγενής ψυχομαχεί” από τη φωνή του Κρητικού Ν. Ξυλούρη:

Ακριτικό τραγούδι “Ο Ακρίτης Κάστρον Έχτιζε”:

Μαθαίνω να μελετώ τις ηχητικές ιστορικές πηγές (μικρός οδηγός):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11150

Οι Σλάβοι (8ος – 9ος αιώνας):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9386

Κύριλλος και Μεθόδιος – αποστολή εκχριστιανισμού των Σλάβων:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9642