«

»

Μαρ 15

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Ερευνώ τα είδη τριγώνων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8548?locale=el

Πού βρίσκεται το σημείο τομής των ύψων

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4270?locale=el

Τυλίγοντας ένα σύρμα γύρω από ένα ισόπλευρο τρίγωνο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4415?locale=el