Αρχείο ημέρας: 31 Ιανουαρίου 2023

Ιαν 31

Η Επανάσταση στη Χαλκιδική το 1821

http://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=3660e2a4ba5f4cc1ac0714f289e029ba&extent=22.4295,39.3736,25.6678,40.7275&zoom=true&previewImage=false&scale=true&details=true&legendlayers=true&active_panel=details&disable_scroll=true&theme=light